Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatinut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Tämän ns. HTK-ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (responsible conduct of research) ja samalla varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti.

Apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Julkaisut

Tälle sivulle on kerätty Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toiminnan yhteydessä syntyneitä ja siihen liittyviä julkaisuja, raportteja ja muuta aineistoa.

Suomen malli

Euroopassa on käytössä lukuisia erilaisia kansallisia toimintamalleja tutkimuseettisten väärinkäytösten tutkintaan. On myös maita, joilla kansallista järjestelmää ei vielä ole. Tiedevilpin määrittelyssä, epäilyjen tutkinnassa ja sanktioiden määräämisessä pääasiallisia toimintalinjoja on kaksi: lakiin perustuva malli ja tiedeyhteisön itsesääntelymalli. Jos HTK-tutkinta perustuu lakiin, vakava tutkimusvilppi on samalla myös rikos. Itsesääntelyjärjestelmässä näin ei ole, vaan tiede korjaa akateemisia tapoja noudattaen itse itseään.

Yhteystiedot

Virallinen sähköpostiosoite:
tenk(at)tenk.fi

Postiosoite:
Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki

PUHEENJOHTAJA

Riitta Keiski.
Kuva: Jaakko Lukumaa

Puheenjohtaja
Riitta Keiski
Oulun yliopisto

Aiemmat kokoonpanot

Tälle sivulle on kerätty tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kokoonpanot 1972 alkaen sekä sen edeltäjän, tietokirjallisuuden palkintolautakunnan kokoonpano vuosina 1967 - 1972.

Toimikausi 1.6.2018 - 31.5.2021

Puheenjohtaja: Vastaava suunnittelija, FT Katja Bargum, Yle

Varapuheenjohtaja: Johtaja VTT Leena Suurpää, Suomen Punainen Risti

Jäsenet:

Jäsenet

Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan alan keskeisiä järjestöjä.

Toimikausi 1.6.2021 - 31.5.2024

PUHEENJOHTAJA

Professori Esa Väliverronen, Helsingin yliopisto

VARAPUHEENJOHTAJA

JÄSENET

Eettinen ennakkoarviointi

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti. Eettisessä ennakkoarvioinnissa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia.

Lääketieteellistä tutkimusta koskevat säännökset on Suomessa määritetty tutkimuslaissa (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488).