Tutkijat ja kirjailijat yhdistävät voimansa vihapuhetta vastaan

27.10.2016

 

TIEDOTE 27.10.2016

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Suomen PEN

 

Tutkijat ja kirjailijat yhdistävät voimansa vihapuhetta vastaan

 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö Suomen PEN tiivistävät yhteistyötä tutkijoiden ja kirjailijoiden kesken vihapuhetta vastaan. Tavoitteena on luoda verkosto, joka tukee yksittäisiä tutkijoita, (tieto)kirjailijoita ja toimittajia kohtaamaan voimakaskin häiritsevä palaute – jopa vihapuhe – ja välttämään pelkoon perustuva itsesensuuri. 

TJNK:n ja Suomen PENin koollekutsuman työkokouksen aloitteesta Suomen PENiin suunnitellaan perustettavaksi tietokirjailijoiden ja tutkijoiden sananvapautta puolustava jaosto.

- Taiteen ja tieteen ytimessä on ymmärryksen lisääminen ja ajattelun ilmaisemisen vapaus. Demokraattisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että ajatukset, ideat ja mielipiteet liikkuvat vapaasti ja uhkaamatta. Tutkijoiden ja kirjailijoiden yhteistyö voimistaa PENin ääntä tutkijoiden piirissä ja päinvastoin, kertoo Suomen PENin puheenjohtaja, kirjailija Sirpa Kähkönen.

TJNK toteutti vuonna 2015 kyselyn tutkijoiden asiantuntijaroolissaan saamasta häiritsevästä palautteesta. Kyselyn perusteella häiritsevä palaute ja jopa vihapuhe on tutkijoille entuudestaan tuttu ilmiö mutta se näyttää yleistyneen ja voimistuneen. Siksi tutkijat miettivät aiempaa tarkemmin, missä kanavissa ja missä asiayhteyksissä he esiintyvät julkisuudessa.

- Vaikka tutkijat arvioivat sananvapauden tilan olevan Suomessa kaiken kaikkiaan hyvä, he myös pelkäävät itsesensuurin mahdollisesti lisääntyvän häiritsevän palautteen takia, kertoo tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, akateemikko Risto Nieminen.

Tutkijat myös toivoivat tiedeyhteisön ja omien organisaatioidensa tukea häiritsevää ja asiatonta palautetta kohdatessaan.

Lauantaina 29.10. klo 11:00 Suomen PEN  ja TJNK järjestävät aiheesta Helsingin kirjamessuilla keskustelutilaisuuden:

Oikeus on - onko uskallusta?

Painovapauslaki Suomessa 250 vuotta - kenen sananvapautta suojellaan? Tutkijoiden ja kirjailijoiden kohtaama vihapuhe uhkaa johtaa itsesensuuriin. Mitä tapahtuu, jos pelko kaventaa yhteiskunnallista keskustelua? Tulisiko sananvapaudesta kantaa kollektiivista vastuuta ja millaisin toimin sitä voitaisiin turvata?

Keskustelemassa Aino-salissa ovat:

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, akateemikko Risto Nieminen

Toimittaja Johanna Korhonen

Kirjailija Jarkko Tontti

Keskustelun vetäjänä toimii PENin puheenjohtaja, kirjailija Sirpa Kähkönen.

 

Lisätietoja:

Vt. pääsihteeri Simo Kyllönen, TJNK, simo.kyllonen@tjnk.fi, 040 733 5935

Järjestösihteeri Salla Kosunen, Suomen PEN, pentiedotus@gmail.com, 040 019 5588

 

 

MEDDELANDE 27.10.2016 

 

Forskare och författare enar sina krafter mot hatretorik

 

Delegationen för informationsspridning (TJNK) och yttrandefrihetsföreningen för författare, Finlands PEN, intensifierar samarbetet mellan forskare och författare mot hatretorik. Målet är att skapa ett nätverk som stöder enstaka forskare, (facklitterära) författare och journalister med att möta störande respons – till och med hatretorik – och undvika självcensur på grund av rädsla. 

På initiativ av ett arbetsmöte som TJNK och Finlands PEN sammankallat, planeras en sektion med uppgift att försvara facklitterära författares och forskares yttrandefrihet att grundas vid Finlands PEN.

- Grundtanken inom konst och vetenskap är en ökad förståelse och friheten att uttrycka sitt tänkande. Det är viktigt för det demokratiska samhället att tankar, idéer och åsikter flödar fritt och utan hot. Forskarnas och författarnas samarbete stärker PENs röst bland forskare och tvärtom, säger ordförande för Finlands PEN, författare Sirpa Kähkönen.

TJNK genomförde år 2015 en enkät om störande respons som forskare fått i sin sakkunnigroll. Enligt enkäten är störande respons och rentav hatretorik ett för forskare bekant fenomen från tidigare, men det verkar ha blivit vanligare och kraftigare. Därför begrundar forskarna noggrannare än förut i vilka kanaler och sammanhang de uppträder offentligt.

- Även om forskare bedömer att yttrandefrihetens ställning är sammantaget bra i Finland, är de också rädda att självcensur möjligtvis tilltar på grund av störande respons, säger ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen.

Forskarna önskade också stöd från vetenskapssamfundet och de egna organisationerna i mötet med störande och osaklig respons.

På lördagen 29.10 kl. 11:00 ordnar Finlands PEN och TJNK en diskussion om ämnet på Helsingfors bokmässa:

Rätten finns - finns mod?

Tryckfriheten 250 år i Finland - vems yttrandefrihet skyddas? Hatretoriken som forskare och författare möter riskerar att leda till självcensur. Vad händer om rädsla begränsar den offentliga debatten? Borde ett kollektivt ansvar bäras för yttrandefriheten och hur kunde den värnas?

I Aino-salen diskuterar:

ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen

journalist Johanna Korhonen

författare Jarkko Tontti

Debatten leds av PENs ordförande, författare Sirpa Kähkönen.

 

Tilläggsinformation:

Vf. generalsekreterare Simo Kyllönen, TJNK, simo.kyllonen@tjnk.fi, 040 733 5935

Organisationssekreterare Salla Kosunen, Finlands PEN, pentiedotus@gmail.com, 040 019 5588

 

 

 

Kategoria: